Pojedini su mediji prenijeli, bez ikakvih ograda i upitnika, informaciju će Savo Milošević biti novi selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine.

U prva mah, vijest djeluje prilično neozbiljno, jer je iza Miloševića, za razliku od impresivne igračke, ipak skromna trenerska karijera.

No, brine to što je niko iz Nogometnog saveza BiH nije demantirao. Doduše, niti potvrdio, ali znajući odnos snaga u NSBiH, sve je moguće…

Skromna trenerska karijera

Inače, prema podacima “sveznajućeg” Transfermarkta, 50-godišnji Bijeljinac, koji se proslavio kao reprezentativac Srbije i Crne Gore, u svojoj trenerskoj karijeri upisao je 67 utakmica na klupi beogradskog Partizana između marta 2019. i septembra 2020. godine.

Tome je dodao još 16 utakmica u ljubljanskoj Olimpiji, od juna do oktobra 2021. godine. I – to je to, što se tiče Savinog trenerskog iskustva!

Da li je to dovoljno da sjedne na klupu jedne ipak, barem se nadamo, ozbiljne evropske reprezentacije kakva je BiH? Ponavljamo, Nogometni savez BiH dovodi trenera, a ne igrača.

A kao što je jasno vidljivo trenerska karijera Miloševića nije nimalo impresivna.

Najmanje pola Premijer lige BiH na klupi ima trenere sa jačim referencama i iskustvom, a da ne spominjemo naše trenere iz inozemstva, posebno one iz mlađe garde, kad smo one starije mahom već “izraubovali”…

I još jedna, ne najmanje bitna stvar, posebno u našim specifičnim okolnostima gdje se svaka riječ vaga.

A ovo su riječi Save Miloševića o bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću, objavljene 6. marta 2020. godine na portalu Kurir:

Revidirao odnos

“Sad kad se vra­tim na taj pe­riod bo­r­be pro­tiv Mi­lo­še­vi­ća i šta smo mu za­mje­ra­li i po­gle­dam šta smo uradili po­slije nje­ga. Pr­vo sam re­vi­di­rao svoj od­nos pre­ma Mi­lo­še­vi­ću.

On je vo­dio te ra­to­ve jer je dije­lom bio pri­si­ljen na njih, a si­la Bo­ga ne mo­li, ali je uz sve to uspio da sačuva so­ci­jal­ni mir.

Ako se ne va­ram, pri­va­ti­zo­vao je sa­mo „Te­le­kom“, i to 50 od­sto, pa smo ga ka­sni­je ot­ku­pi­li. Tr­e­ći em­ba­r­go, vo­dio je ra­to­ve sa­ču­va­v­ši ra­d­na mje­sta, sto­ti­ne hi­lja­da za­po­sle­nih.

Eko­no­m­ski smo bi­li de­va­sti­ra­ni, ali je imo­vi­na sa­ču­va­na. Od 2000. pa nao­va­mo, sje­ćam se, ima­li smo pet stu­bo­va na­še po­li­ti­ke. Jed­no je Ko­so­vo, gdje se i da­lje osla­nja­mo na Re­zo­lu­ci­ju 1244, ko­ju je on pot­pi­sao pod na­j­ve­ćim pri­tis­kom.

Dru­gi stub je bio de­mo­kra­ti­za­ci­ja dru­štva. Da li vrije­di pri­ča­ti, jer ne znam da se de­si­lo. Ko­ri­dor 10, evo, ne­ka­ko ga pri­vo­di­mo kra­ju. Ene­r­ge­t­ski si­stem, po­ljo­pri­vre­da…

Da­kle, pet stva­ri ko­je su de­mo­krat­ske sna­ge obe­ća­le da će ob­no­vi­ti, ja od 2000. još ne vi­dim da su za­vr­ši­li. U me­đu­vre­me­nu, pri­va­ti­zo­va­li smo sve osim fu­d­ba­la.

Kad sve sta­vim na sto i ovo što je ura­dio Mi­lo­še­vić u onim uslo­vi­ma, ja bih se Slo­bi Mi­lo­še­vi­ću sad izvi­nio”, poručio je tada Savo Milošević.

Ko je i šta je Slobodan Milošević, dobro znamo.

Kao što dobro znamo ko u NSBiH donosi odluke.

I zato nas, nažalost, ništa ne smije iznenaditi…

(Raport)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime